Att vilja digitaliseras – ett medvetet förändringsarbete

Du som ledare berörs av digitaliseringen vare sig du vill eller inte. Du tänker att det inte är akut. Det kan vänta. Risken finns alltid att du senare strax därefter läser om en ny digital tjänst som hotar din verksamhet.

Du ser möjligheten i digitaliseringen men vet inte var du ska börja.

Även om du ser möjligheter med digitaliseringen – hur villiga är resten av din organisation att förändras och följa med in i en digitaliserad verksamhet? Andra ser kanske förändringen som ett nödvändigt ont, men upplever digitaliseringen som svår och hotfull och stoppar huvudet i sanden.

För att ta dig, din ledning och dina medarbetare vidare att vilja digitalisering och den förändring det innebär behöver du genomföra ett medvetet förändringsarbete – att transformera verksamheten för att möta en framtid som redan är här.

Vi stödjer dig i hur du, din ledningsgrupp och dina medarbetare tar ansvar för att medvetet hantera den förändring digitaliseringen medför.

En workshop på en dag räcker oftast för att få insikt i de olika stegen du som ledare måste ta för att driva verksamheten i framtiden. Du får klart för dig vilka möjligheter verksamheten har och hur svårigheter kan överbryggas. Vi ger dig de verktyg du behöver för att hantera dem och kunna organisera ett medvetet förändringsarbete. Blir du inspirerad fortsätter vi samarbetet på det sätt som passar dig bäst.

Workshopen har stort fokus på reflektion och interaktion mellan deltagarna för att öka förståelsen och viljan att gå vidare med digitaliseringen. Perspektivet är du som ledare, ni som ledningsgrupp och medarbetarnas situation. Utifrån det tar vi tillsammans fram en handlingsplan som ni sedan kan välja att gå vidare med.

Ledningsstöd i pågående förändringsarbete

Du har redan ett pågående förändringsarbete. Digitaliseringen står högt på din och ledningens agenda. Samtidigt går förändringsarbetet inte som du tänkt. Kanske går det för långsamt? Eller i fel riktning. Du vet inte hur du ska agera.

Du har sannolikt hamnat i något som vi kallar för genomförandeinfarkt. Du möter motstånd i din ledning och organisationen i stort. Du saknar ett tydligt stöd och en förankrad struktur i förändringsarbetet.

Du behöver stöd att hålla igång motivationen och inte tappa tempo. Du behöver hantera motstånd och förankra beslut. Hur du kommunicerar som ledare bli allt viktigare.

Vi erbjuder anpassade program för att stödja dig och din organisation och hjälper dig att öka medvetenheten i organisationen om vad som pågår. Vi sorterar ut vad som hindrar utvecklingen och visar på möjligheterna. Vi hjälper dig att ta fram den målbild som skapar engagemang och handling att driva arbetet framåt. Tillsammans utvecklar vi ett program anpassat till din verksamhet som löser upp infarkten och istället accelererar förändringen.

Ett program innehåller exempelvis:
• Utveckling av ledningsgrupper och team som kan möta och leda digitaliseringen framåt
• Beteende- och teamanalyser för att bygga starka team
• Introduktion och träning i moderna former av arbetssätt som skapar delaktighet och inte minst tillit till förändringsprocessen
• Förändringens drivkrafter och framgångsnycklar
• Coaching av enskilda chefer för att kunna leda i en digital verklighet

Medarbetarstöd i praktiken

Det medvetna förändringsarbete som digitaliseringen av verksamheten medför påverkar dina medarbetare. Individer, grupper och funktioner kommer att behöva förändra sitt arbetssätt över tiden vare sig de vill eller inte. Risken finns att förändringen möter ett kraftigt motstånd. Du varken kan eller vill förlora medarbetare då din befintliga verksamhet riskerar att tappa tempo.

Därför behöver dina medarbetare ett stöd för att förstå förändringen, få tillit till förändringsprocessen och motiveras att vilja delta. De behöver inkluderas i förändringen och bli delaktiga som medskapare av den verksamhet du vill skapa med stöd av digitaliseringen.

Vi erbjuder anpassade program för att stödja medarbetarna som exempelvis:
• Utveckling av team som kan möta och leda digitaliseringen framåt
• Beteende- och teamanalyser för att bygga starka team
• Kompetensinventering och utformning av individanpassade utvecklingsprogram
• Förändringens drivkrafter och framgångsfaktorer
• Coaching av medarbetare

Processtöd och verktyg för att driva förändring

I en digital transformation behöver utrymme skapas för innovation för att identifiera och utveckla nya affärsmodeller och erbjudanden vid sidan av den dagliga affären. Samverkan, nätverk och medskapandetransformation, ofta över tidigare organisatoriska gränser, blir nyckelord för att lyckas.

Det i sin tur ställer krav på en god kommunikation som både ledare och medarbetare behöver ta ansvar för och behärska. Ytterst handlar det om att skapa och bidra till ett kommunikativt förhållningssätt och klimat som bygger på öppenhet, transparens och tydlighet samt tilltron till andra människors vilja och förmåga.

Vårt anpassade erbjudande kan bl a innehålla:

• Ledar – och medarbetarkommunikation i en digital transformation
• Ledarens kommunikation vid medveten förändring
• Att uppnå samspel i kommunikationen mellan ledare och medarbetare
• Att involvera medarbetarna i förändringsarbetet
• Kommunikationsverktyg som stöd i förändringsarbetet